Campingleksikon

Din nye caravan er blevet inspiceret og klargjort i overensstemmelse med fabrikkens anvisninger og bestemmelser. Sælgeren er ansvarlig for konstruktionsfejl, materialefejl og væsentlige mangler på det udførte arbejde i 24 måneder fra leveringsdatoen.

 

I dette tidsrum vil sælger, i henhold til nedenstående betingelser, udskifte dele og reparere skade, som ved almindelig brug, måtte opstå på grund af fabrikationsfejl.

Ansvaret bortfalder såfremt vognen lejes ud.

 

Enhver reklamation skal foretages skriftligt til sælger, inden ansvarsperiodens udløb og senest 30 dage efter at fejlen/manglen er blevet kendt eller burde være blevet kendt, og der skal anføres model, chassis nr. og købsdato.

 

Ansvaret bortfalder, hvis der foretages uoriginal ændring af andre end sælger eller en af ham anvist reparatør, og dækker ikke skade opstået ved overbelastning, misbrug, vanrøgt og almindelig slidtage.

 

Sælgers ansvar er ligeledes betinget af, at defekte dele returneres til sælger, eller at det defekte køretøj bringes til og fra sælger for købers regning og risiko for udbedring af den anerkendte reklamation.

 

Køber kan ikke kræve erstatning hos sælger for tab ved afsavn eller driftstab. Dersom køber anmoder sælger om reparation hos køber, skal denne dække sælgerens ekstra omkostninger for tid og transport.

 

I øvrigt gælder købelovens bestemmelser i fuldt omfang.

For indbyggede specialapparater og ekstraudstyr gælder de pågældende fabrikanters reklamationsbetingelser.

 

 

499 501